Programa per call centers — Scripting i disseny visual de formularis

Home treballant amb el Disseny Visual de Formularis D'OriGn

Disseny visual de formularis i scripting

El Disseny Visual de Formularis

El Disseny Visual de Formularis d'OriGn aporta els següents avantatges:

  • Accelera l'adaptació d'OriGn a les seves necessitats, reduint els temps i costos de desenvolupament a la mínima expressió.
  • Pot ser utilitzat pel nostre personal per a, per un preu reduït, dur a terme les adaptacions necessàries per ajustar-se a les seves necessitats i requisits al 100%.
  • O bé pot ser utilitzat pel seu propi personal per crear tantes campanyes o projectes com li siguin necessaris, si la seva activitat així ho requereix.
Disseny d'un formulari d'entrada de dades amb el programari per telemarketing OriGn .

Com s'aprecia en la imatge d'exemple que es mostra sobre aquestes línies, el Disseny Visual de Formularis permet, tal com el seu nom indica, crear visualment els formularis d'entrada de dades.

En aquests formularis es poden incorporar tot tipus de camps: Textos, Comentaris, Números, Llistes desplegables, Sí/No, Codificacions, Consultes sobre la Base de Dades, Dates, Hores i Caselles de verificació.

També és possible integrar imatges, utilitzar diferents fonts de lletra, colors...

Definició del flux d'introducció de les dades

El Disseny Visual de Formularis li permetrà no només crear de forma totalment visual qualsevol formulari d'entrada de dades, per complex que sigui, sinó també determinar amb precisió el flux d'introducció, bé sigui mitjançant el Disseny Assistit del Flux d'Introducció, o bé mitjançant la utilització d'OriGn-script, segons vostè prefereixi.

D'aquesta manera, l'agent només haurà de preocupar-se de mantenir una conversa fluïda amb el seu interlocutor, ja que serà el nostre programa qui s'encarregarà de mostrar en tot moment la següent dada a omplir, així com de retrocedir en ordre a les prèvias en cas que necessiti modificar-les.

Gràcies a això, vosté mai es trobarà amb dades buides que no haguessin d'estar-ho o, el que a vegades és pitjor, amb diversos apartats excloents entre si emplenats per error.

El Disseny Assistit del Flux d'Introducció

Disseny d'una pregunta amb el software per telemarketing OriGn .

Com s'aprecia en la imatge d'exemple que es mostra sobre aquestes línies, el Disseny Assistit del Flux d'Introducció permet determinar el flux d'introducció de dades de formularis sofisticats sense necessitat d'escriure ni una sola línia de codi.

Scripting extrem amb OriGn-script

Si vostè o el seu personal tenen coneixements de programació, res li resultarà més útil que alliberar tota la potència d'OriGn gràcies a la utilització del nostre exclusiu llenguatge de scripting OriGn-script que, en estar basat en un llenguatge de programació de propòsit general (Object Pascal) té com a únic límit la seva imaginació.

Addicionalment, les ordres especialitzats permeten que persones amb nocions de programació, o fins i tot sense, puguin aprendre a crear fluxos de dades extremadament sofisticats i així optimitzar la feina dels agents al màxim.

Això queda facilitat pel fet que les ordres d'OriGn-script es poden escriure tant en anglès com en castellà .

A la imatge següent es mostra un fragment d'un script, a tall d'exemple.

El potent llenguatge de scripting d'OriGn, el programa de telemarketing .

Però recordi: si vostè prefereix no "programar", només ha de fer servir el Disseny ssistit del Flux d'Introducció.