Software per a empreses i departaments de telemarketing

Una solució òptima per a empreses i departaments de telemarketing

OriGn es el software perfecte per a empreses i departaments de telemarketing

La flexibilitat del programari OriGn i la seva capacitat de compaginar un nombre il·limitat de campanyes simultànies el converteixen en l'eina ideal per gestionar per complet qualsevol empresa o departament dedicat al telemarketing.

Vostè podrà dissenyar, executar i supervisar completament totes les seves campanyes des d'un sol programa informàtic.

El cor d'OriGn: L'Escriptori d'Agent

La clau del gran augment de productivitat que experimenten les empreses que utilitzen OriGn (pronunciat "origen") rau, en gran mesura, en què assisteix a la perfecció als agents.

Aquests aprenen a utilitzar el nostre programa de telemarketing i per call centers en minuts gràcies a que tot el seu treball es desenvolupa des d'una única pantalla: l'Escriptori d'Agent. En el següent vídeo es mostra el seu funcionament general quan s'estan emetent trucades en mode progressiu, encara que pot funcionar amb la mateixa eficiència en modes predictiu, progressiu múltiple i preview, així com per a la recepció de trucades.

El Disseny Visual de Formularis

El Disseny Visual de Formularis d'OriGn aporta els següents avantatges:

  • Accelera l'adaptació d'OriGn a les seves necessitats, reduint els temps i costos de desenvolupament a la mínima expressió.
  • Pot ser utilitzat pel nostre personal per a, per un preu reduït, dur a terme les adaptacions necessàries per ajustar-se a les seves necessitats i requisits al 100%.
  • O bé pot ser utilitzat pel seu propi personal per crear tantes campanyes o projectes com li siguin necessaris, si la seva activitat així ho requereix.
Disseny d'un formulari d'entrada de dades amb el programari per telemarketing OriGn .

Com s'aprecia en la imatge d'exemple que es mostra sobre aquestes línies, el Disseny Visual de Formularis permet, tal com el seu nom indica, crear visualment els formularis d'entrada de dades.

En aquests formularis es poden incorporar tot tipus de camps: Textos, Comentaris, Números, Llistes desplegables, Sí/No, Codificacions, Consultes sobre la Base de Dades, Dates, Hores i Caselles de verificació.

També és possible integrar imatges, utilitzar diferents fonts de lletra, colors...

Definició del flux d'introducció de les dades

El Disseny Visual de Formularis li permetrà no només crear de forma totalment visual qualsevol formulari d'entrada de dades, per complex que sigui, sinó també determinar amb precisió el flux d'introducció, bé sigui mitjançant el Disseny Assistit del Flux d'Introducció, o bé mitjançant la utilització d'OriGn-script, segons vostè prefereixi.

D'aquesta manera, l'agent només haurà de preocupar-se de mantenir una conversa fluïda amb el seu interlocutor, ja que serà el nostre programa qui s'encarregarà de mostrar en tot moment la següent dada a omplir, així com de retrocedir en ordre a les prèvias en cas que necessiti modificar-les.

Gràcies a això, vosté mai es trobarà amb dades buides que no haguessin d'estar-ho o, el que a vegades és pitjor, amb diversos apartats excloents entre si emplenats per error.

El Disseny Assistit del Flux d'Introducció

Disseny d'una pregunta amb el software per telemarketing OriGn .

Com s'aprecia en la imatge d'exemple que es mostra sobre aquestes línies, el Disseny Assistit del Flux d'Introducció permet determinar el flux d'introducció de dades de formularis sofisticats sense necessitat d'escriure ni una sola línia de codi.

Scripting extrem amb OriGn-script

Si vostè o el seu personal tenen coneixements de programació, res li resultarà més útil que alliberar tota la potència d'OriGn gràcies a la utilització del nostre exclusiu llenguatge de scripting OriGn-script que, en estar basat en un llenguatge de programació de propòsit general (Object Pascal) té com a únic límit la seva imaginació.

Addicionalment, les ordres especialitzats permeten que persones amb nocions de programació, o fins i tot sense, puguin aprendre a crear fluxos de dades extremadament sofisticats i així optimitzar la feina dels agents al màxim.

Això queda facilitat pel fet que les ordres d'OriGn-script es poden escriure tant en anglès com en castellà .

A la imatge següent es mostra un fragment d'un script, a tall d'exemple.

El potent llenguatge de scripting d'OriGn, el programa de telemarketing .

Però recordi: si vostè prefereix no "programar", només ha de fer servir el Disseny ssistit del Flux d'Introducció.

Integració de l'argumentari

Vostè podrà integrar, si ho desitja, l'argumentari de la campanya en el propi formulari d'entrada de dades, de manera que l'agent tingui una única font d'informació de què estar pendent: OriGn.

Marcatge progressiu i marcatge amb previsualització ("preview")

Si vostè considera, per qualsevol motiu, que el marcatge predictiu no s'ajusta a les seves necessitats, OriGn pot funcionar en mode de marcatge progressiu i, fins i tot, si li interessa que en certa campanya seus agents dediquin una extremada atenció a cadascuna de les trucades que realitzaran, en mode de marcatge amb previsualització de les dades del contacte al qual es procedirà a trucar (marcatge "preview").

El funcionament de l'Escriptori d'Agent en mode de marcatge progressiu **es mostra en el primer vídeo d'aquesta pàgina.

Marcatge predictiu

Ja que en la majoria de call centers dedicats al telemarketing resulta clau fer tantes trucades com sigui possible, OriGn integra el nostre exclusiu Servidor de Marcatge Predictiu, el funcionament del qual s'il·lustra al següent vídeo.

El fucionament del marcatge predictiu des del punt de vista de l'agent (en l'Escriptori d'Agent) podeu veure'l a continuació.

Call blending

El fet que OriGn sigui una única aplicació totalment integrada permet funcionalitats tan sorprenents com que un mateix grup d'agents compagini la realització simultània de campanyes d'emissió amb trucada predictiva amb la de campanyes de recepció (call blending).

Total automatització de les retrucades per nivells de preferència

Fins i tot amb trucada predictiva, OriGn s'assegura que els contactes siguin tornats a trucar a l'hora que es va quedar amb ells, bé pel mateix agent o per un altre, segons vostè decideixi a partir de la situació concreta del contacte.

Aquestes serien les retrucades de major prioritat, però OriGn també s'encarrega de reintentar les vegades que vostè consideri necessari, seguint el patró de franges horàries que vostè decideixi i fins a un màxim de reintents que pot definir, en general o només per a aquells interlocutors que mai han estat contactats.

Importació en viu dels contactes

Per descomptat, el nostre software OriGn permet importar les dades dels contactes des de fonts externes. El sorprenent és que permet fer-ho mentre els agents estan treballant en la campanya.

Aquest detall li permetrà guanyar immediatesa en la gestió de contactes amb el consegüent estalvi de temps.